Προτεραιότητα της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών στον τομέα εκτέλεσης ηλεκτρομηχανολογικών έργων, γενικής φύσεως, και ειδικότερα στους παρακάτω τομείς:

Υπηρεσίες

· Φωτισμού

· Κίνησης

· Υποσταθμών

· Υπογείων Δικτύων

· Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας (UPS)

· Γεννητριών

· Αντικεραυνικής Προστασίας

· Γειώσεων

Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων:

Εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων:

· Μεταφοράς Δεδομένων, Τηλεπικοινωνιών και   Πιστοποίηση Δικτύων

· Οπτικών Ινών (splicing) και Πιστοποίηση

· Συστημάτων Ασφάλειας, CCTV, Πυρανίχνευσης,  Πυρόσβεσης

· Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου και Επιτήρησης Κτιρίων (PLC-BMS)

· Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control)

· Ήχου, Ενδοεπικοινωνίας , Θυροτηλεφώνων & Θυροτηλεοράσεων